Tuyển dụng

Nhân viên kinh doanh

Thời gian nộp CV: 1/4 - 22/4/2023

Nhân viên kĩ thuật khu vực Hải Phòng

Thời gian nộp CV: 1/4 - 22/4/2023

Giám đốc kinh doanh dự án

Thời gian nộp CV: 1/5 - 25/5/2023