Tuyển dụng

Nhân viên trực tín hiệu

Thời gian nộp CV: 1/4 - 22/4/2023

Trưởng phòng kĩ thuật

Thời gian nộp CV: 1/4 - 22/4/2023

Nhân viên kinh doanh

Thời gian nộp CV: 1/4 - 22/4/2023

Nhân viên kĩ thuật khu vực Hải Phòng

Thời gian nộp CV: 1/4 - 22/4/2023