Điều khoản

Thông qua việc truy cập, duyệt nội dung, hoặc sử dụng bất kì nội dung, hình ảnh nào của trang thông tin điện tử này, bạn (người sử dụng) công nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và nhất trí với việc tuân thủ các quy định của những điều kiện và điều khoản hiện hành bên dưới đây.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

 • Website và Nội Dung Trên Website đều thuộc quyền sở hữu/ bản quyền của PHUCBINH GROUP và/hoặc bên thứ ba cấp phép cho PHUCBINH GROUP.
 • Người sử dụng không có quyền, yêu cầu hay lợi ích nào liên quan tới Nội Dung Trên Website. Người sử dụng đồng ý không đưa ra bất kỳ tuyên bố, hoặc có bất kỳ hành động nhằm xác lập, thực hiện quyền, hoặc yêu cầu đối với Nội Dung Trên Website. Ngoại trừ trường hợp có sự chấp thuận bằng văn bản của PHUCBINH GROUP hoặc được sự cho phép của pháp luật Việt Nam.
 • Các hành vi dưới đây sẽ được xem là xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của NAPAS, cụ thể:
  a. Mọi hành vi sử dụng, sao chép, tái chế, xuất bản lại, chỉnh sửa, lưu trữ, sao lại, truyền, phân phối, thuê, cho thuê, bán hoặc khai thác thương mại đối với bất kỳ Nội Dung Trên Website bằng bất cứ cách thức nào;
  b. Phân phát, dịch thuật, sửa đổi, giải mã, tạo (những) phẩm phái sinh, làm xáo trộn Nội Dung Trên Website bằng bất cứ cách thức nào;
  c. Các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ khác theo Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định pháp luật có liên quan.

2. Quyền của PHUCBINH GROUP

 • Thay đổi và/hoặc chấm dứt một phần hay toàn bộ Nội Dung Trên Website mà không cần thông báo trước hoặc đưa ra bất kỳ lý do nào cho các nội dung được cập nhật, bổ sung.
 • Yêu cầu Người sử dụng chấm dứt việc truy cập Website và/hoặc sử dụng các Nội Dung Trên Website trong các trường hợp sau đây:
  a. Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
  b. Sử dụng các Nội Dung Trên Website trong các trường hợp bị hạn chế hoặc bị cấm.
 • Yêu cầu Người sử dụng bồi thường toàn bộ thiệt hại phát sinh (nếu có) trong trường hợp Người sử dụng vi phạm quy định tại Điều khoản sử dụng này.

3. Hạn chế sử dụng

PHUCBINH GROUP không chấp nhận bất kỳ việc sử dụng Nội Dung Trên Website vào một trong những trường hợp sau:

 • Chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam.
 • Xâm phạm quyền tự do cá nhân của người khác; và/hoặc làm nhục, phỉ báng, bôi nhọ người khác; và/hoặc gây phương hại hay gây bất lợi cho người khác.
 • Gây rối trật tự công cộng;
 • Thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam.
 • Truyền bá và phân phối thông tin của bên thứ ba mà không được sự chấp thuận của họ.
 • Sử dụng Nội Dung Trên Website vào mục đích kinh doanh và/hoặc thương mại, bao gồm nhưng không giới hạn các cuộc thi, cá cược, đổi chác, quảng cáo hoặc kinh doanh đa cấp mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của PHUCBINH GROUP.
 • Truyền đi những tập tin điện tử bị nhiễm vi-rút mà có thể gây thiệt hại và/hoặc làm hư hại hoạt động của các thiết bị điện tử khác.
 • Sử dụng các loại robot, nhện máy (spiders) và/hoặc bất kỳ cách thức nào để theo dõi và thu thập Nội Dung Trên Website cho bất kỳ mục đích tái sử dụng mà không được sự cho phép trước bằng văn bản của PHUCBINH GROUP.
 • Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm và/hoặc bất kỳ cách thức nào nhằm xâm phạm hoặc cố ý xâm phạm đến hoạt động của Website.
 • Bất kỳ hành động nào không hợp pháp và/hoặc bị cấm theo quy định pháp luật Việt Nam.
 • Hành động xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của PHUCBINH GROUP.
 • Bất kỳ hành động nào mà PHUCBINH GROUP đơn phương cho rằng không thích hợp hoặc gây ảnh hưởng không tốt đẹp đến PHUCBINH GROUP.