PHUCBINH GROUP VÀ UNIVIEW KÍ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC VÀ CÔNG BỐ TRUNG TÂM BẢO HÀNH UNIVIEW

08/11/2021

Chiu 6/11 Công ty C Phn Công ngh Phúc Bình và đối tác Uniview đã t chc L ký kết hp tác chiến lược và công b trung tâm bo hành Uniview ti Vit Nam.

lễ kí kết UNV

Ti l ký kết PhucBinh Group và Uniview cam kết hp tác chiến lược, lâu dài trên cơ s đảm bo cân bng li ích tng th hai bên.

Theo đó, PhucBinh Group và Uniview s ưu tiên s dng các sn phm, dch v ca nhau, nhm khai thác ti đa tim năng, cũng như to hiu qu kinh doanh, m rng sc nh hưởng ca mi thương hiu cũng như các sn phm dch v trên th trường cung cp các thiết b giám sát an ninh ti Vit Nam nói riêng và trong khu vc nói chung.