Sự bùng nổ của wifi marketing hiện nay

21/10/2021

Vi s phát trin bùng n ca công ngh và nht là Internet. Ngày có càng nhiu doanh nghip hay công ty s dng phương tin Internet làm công c chính để qung cáo. Vy bn đã biết Wifi Marketing là gì, cách s dng Wifi Marketing để khai thác và tiếp cn khách hàng như thế nào? Hãy tìm hiu cùng PHUCBINH trong bài viết này.

1. Wifi Marketing là gì?

Wifi Marketing là khi truy cp vào mt mng WiFi min phí bt kì nào đó. Ti mt ca hàng hay mt địa đim hoc mt t chc doanh nghip nào đó. Thì trên màn hình thiết b truy cp s xut hin mt giao din qung cáo dưới nhiu hình thc nhm qung bá sn phm, thượng hiu…  Cũng như cung cp nhng thông tin v doanh nghip đó.

Như vy, ch cn có h thng mng Wifi có độ ph sóng bao quát, và phn mm thiết lp Wifi Marketing chuyên bit, là bn có thêm mt kênh truyn thông hu hiu ti đối tượng khách hàng mc tiêu ca mình. 

Giải pháp Wifi Marketing

2. Li ích ca wifi marketing mang li?

 Li ích đối vi doanh nghip

  •  To du n v thương hiu trong tâm trí ca khách hàng thông qua trang chào.: Nh wifi marketing doanh nghip có th gii thiu vi khách hàng ca mình qua vic s dng hình nh hoc video
  •  Thu thp thông tin ca khách hàng để chăm sóc, tiếp th hu bán hàng: Nh vào nhng form to ra để khách hang đin thông tin vào để được s dng mang, t đó giúp doanh nghip xây dng các chiến lược marketing phù hp vi tng loi đối tượng khách hàng cũng như các hình thc chăm sóc và tiếp th hu bán hàng
  •  Là hình thc marketing, thu hút thêm khách hàng vi chi phí thp: Ch vi 1 thiết b wifi marketing bn đã có được 1 tp thông tin khách hang tuyt vi để bn chăm sóc và không mt nhiu chi phí
  •  Qung bá sn phm: GIúp doanh nghip qung bá sn phm mi ca mình