Tòa nhà Green Pearl

  • Dự án Tòa nhà
  • Hạng mục Hệ thống điện nhẹ (ELV) và hạ tầng an ninh.
  • Thời gian hoàn thành 2018
  • Địa điểm Hà Nội