Nhà máy ASAHI INTECC

  • Dự án Nhà máy
  • Hạng mục hạ tầng an ninh giám sát và mạng nội bộ
  • Thời gian hoàn thành 2021
  • Chủ đầu tư:
  • Địa điểm Hà Nội