Nhà máy HAL VN

  • Dự án Hệ thống nhà máy
  • Hạng mục ICT, ELV, hạ tầng an ninh và dịch vụ bảo trì
  • Thời gian hoàn thành 2019 - nay
  • Địa điểm HAL 1 (Hà Nội), HAL 2 (Hà Nội), HAL 3 (Bắc Ninh)
  • Khối khách hàng Nhật Bản