nhà máy USI Hải Phòng
nhà máy USI Hải Phòng

Nhà máy USI Việt Nam

  • Dự án Hệ thống nhà máy
  • Hạng mục Hệ thống camera giám sát, kiểm soát vào ra, mạng nội bộ
  • Thời gian hoàn thành 2019
  • Địa điểm Hải Phòng
  • Khối khách hàng Trung Quốc
  • Tổng thầu