Nhà máy YAMATO

  • Dự án Hệ thống nhà máy
  • Hạng mục hệ thống ICT (mạng nội bộ và diện rộng, server...), hệ thống ELV, hạ tầng an ninh, báo động trực tuyến
  • Thời gian hoàn thành 2022
  • Địa điểm KCN Quế Võ, Bắc Ninh
  • Khối khách hàng Nhật Bản