Nhà máy Ehwa

Nhà máy Ehwa

  • Dự án Hệ thống nhà máy
  • Hạng mục hạ tầng an ninh (camera an ninh, kiểm soát vào ra...), hệ thống ICT (mạng nội bộ)
  • Thời gian hoàn thành 2019
  • Địa điểm KCN VSIP Hải Dương
  • Khối khách hàng Hàn Quốc